คุณสมบัติผู้เข้าแข่งขัน

 1. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนิสิตหรือนักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียนสมัคร
  โดยต้องแนบบัตรนิสิตหรือนักศึกษาเป็นหลักฐานประกอบการสมัคร
 2. การแข่งขันประเภททีมสมาชิก 4 คน (หัวหน้าทีม 1 และลูกทีม 3) โดยผู้เข้าแข่งขันในทีมเดียวกันสามารถมาจากต่างสถาบันการศึกษากันได้ (ในกรณีที่สมาชิกในทีมมีไม่ถึง 4 คน กำหนดขั้นต่ำของการเข้าร่วมการแข่งขันคือ สมาชิก 2 คนขึ้นไป และในกรณีนี้กรุณาติดต่อคุณพรธิดา เบอร์ 02 6788660 ต่อ 106 หรือ porntida@fdc.co.th เพื่อสอบถามขั้นตอนการสมัคร)
 3. ผู้สมัคร 1 ท่าน สามารถเข้าร่วมเป็นสมาชิกได้เพียง 1 ทีมเท่านั้น
 4. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ของท่านเพื่อใช้ในการแข่งขันครั้งนี้
 5. ผู้เข้าร่วมการแข่งขันต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด และหาก บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ ประเทศไทย ในฐานะผู้จัดงานพบว่ามีผู้เข้าแข่งขันทำผิดข้อกำหนดหรือกติกาใดๆ ระหว่างการแข่งขัน ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์การเข้าร่วมแข่งขันของทีมดังกล่าวและการตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

รูปแบบและกติกาการแข่งขัน

การแข่งขัน Capture the Flag Capture the Future Competition 2021 แบ่งออกเป็น 3 รอบคือ
   รอบที่ 1: รอบคัดเลือก ในวันที่ 4 กันยายน 2564
   รอบที่ 2: รอบ Bootcamp และคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันที่ 11-12 กันยายน 2564
   รอบที่ 3: รอบ Final ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
หมายเหตุ: กำหนดการการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด
โดยมีรายละเอียดและกติกาการแข่งขันในแต่ละรอบดังนี้

รอบที่ 1: รอบคัดเลือก

 • วันที่: วันเสาร์ที่ 4 กันยายน 2564
 • เวลา: 09:30 – 11:00 น.
 • รูปแบบการแข่งขัน: ออนไลน์ผ่าน Google form และ Auto Proctor
 • จำนวนคะแนน 40 คะแนน
 • โจทย์การแข่งขันครอบคุลมความรู้ดังต่อไปนี้
  • ความรู้ความเข้าใจทั่วไปเกี่ยวกับ Cyber Attack, Threats, Malware and vulnerabilities
  • ความรู้พื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับแนวคิด Cryptography
  • ความสามารถในการใช้ Technologies และ tool ต่างๆ ในการทำ Troubleshoot common security issues ด้วย software tools
  • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Architecture และ design ในการวางระบบความปลอดภัย Infrastructure
 • รูปแบบการคิดคะแนน
  • ผู้เข้าแข่งขันในทีมทุกคนทำข้อสอบแบบเดี่ยว (1 คน 1 account) และนำคะแนนมาคิดรวมกันเพื่อให้ได้คะแนนรวมของทีม
  • โดยคะแนนจะได้รับจากจำนวนข้อสอบที่ตอบถูกและคะแนนจาก Trust Score (ตรวจสอบโดย Auto Proctor)
  • เกณฑ์การตรวจสอบของ Auto Proctor เช่น การสลับหน้าต่าง Browser, จำนวนบุคคลที่อยู่ตำแหน่งหน้าจอสกรีนในเวลาเดียวกัน, เสียงรอบข้างและสุ่มจับภาพนิ่งระหว่างการแข่งขัน
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละท่านต้องจัดเตรียมคือ คอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เสถียร), กล้อง Webcam และไมโครโฟน
 • หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

การแข่งขันรอบคัดเลือก เพื่อหาทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1-25 เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Bootcamp
และคัดเลือกรอบที่ 2 ในวันที่ 11- 12 กันยายน 2564

รอบที่ 2: รอบ Bootcamp และคัดเลือกรอบที่ 2

 • วันที่: วันเสาร์ที่ 11 – วันอาทิตย์ที่ 12 กันยายน 2564
 • เวลา: 09:00 – 17:00 น.
 • รูปแบบกิจกรรมและการแข่งขัน
  • กิจกรรม Bootcamp: เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความรู้และเตรียมความพร้อมในการแข่งขันรอบที่ 2 ในรูปแบบออนไลน์ (ตัวอย่างกิจกรรม Hacking Showtime, Mastermind with Hacker Gurus, Workshop โดย พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ และสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.)
  • การคัดเลือกรอบที่ 2: ออนไลน์ผ่าน CTF Platform
 • จำนวนคะแนน 60 คะแนน
 • รูปแบบการคิดคะแนน
  • คิดคะแนนในรูปแบบทีม โดยสมาชิกในทีมมี Account เป็นของตนเอง
  • นับคะแนนจากการแก้โจทย์แต่ละข้อได้ถูกต้อง
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละท่านต้องจัดเตรียมคือ คอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เสถียร), กล้อง Webcam และไมโครโฟน
 • หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด

การแข่งขันคัดเลือกรอบที่ 2 เพื่อหาทีมที่มีคะแนนสูงสุดอันดับ 1-10
ผ่านเข้าสู่รอบ Final ในวันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564

รอบที่ 3: รอบ Final

 • วันที่: วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม 2564
 • เวลา: 08:30 – 18:00 น.
 • สถานที่การแข่งขัน: โรงแรม เรเนซองส์กรุงเทพ ราชประสงค์
 • รูปแบบการแข่งขัน: CTF Platform
 • รูปแบบการคิดคะแนน : คิดคะแนนตามจำนวนธงที่เก็บได้ ความยากง่ายและตัวช่วยที่ใช้
 • อุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันที่ผู้เข้าร่วมแข่งขันแต่ละท่านต้องจัดเตรียมคือ คอมพิวเตอร์ (เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เสถียร), กล้อง Webcam และไมโครโฟน
 • หากเกิดข้อโต้แย้งใดๆระหว่างการแข่งขัน การตัดสินของผู้จัดงานถือเป็นที่สิ้นสุด